HUISREGELS

Algemeen​

Setting

Our events take place in an amazing setting, with lots of great bands and people... and we want to keep it that way. Any form of discrimination and violence will be strongly condemned. There's no place for racism, sexism, homophobia, fascism, or any other uncool behavior at our events! But you already knew that, right?

Event Tickets

 • De organisator beheert zorgvuldig en verstandig... . Geen alcoholische dranken. Geen glas, plastic flessen, blikjes, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen op het festivalterrein. Om veiligheidsredenen is het ook niet toegestaan om stoelen, inklapbare stoelen of soortgelijke items mee te nemen. Als u dat toch doet, kunnen ze worden ingenomen door de beveiliging. Geen heuvels afrollen. Koop geen festivalkaarten op straat; er bestaat een kans dat ze vals zijn. Koop uw festivalkaarten alleen via de websites van www.skateontrack.com en www.brakrock.com. De artiesten en organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, of voor enig ongeval dat zich kan voordoen. De officiële verkoop van T-shirts en souvenirs vindt uitsluitend plaats op het festivalterrein. Evenementtickets mogen niet worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisator. Verder is het strikt verboden om commerciële of promotionele activiteiten uit te voeren op het festivalterrein zonder voorafgaande toestemming van de organisator. Foto's gemaakt tijdens dit evenement kunnen worden gebruikt door het festival en haar partners (non-profit) voor promotionele doeleinden. Evenementtickets mogen niet worden doorverkocht. Evenementtickets die zijn doorverkocht geven geen recht op toegang. De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich ook het recht voor om evenementtickets te annuleren zodra is vastgesteld dat, ondanks dit verbod, festivalkaarten te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van annulering worden in rekening gebracht bij de koper. Programma wijzigingen zijn geen reden voor volledige of gedeeltelijke restitutie van het festival ticket. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van gebeurtenissen buiten zijn controle. We zullen de Belgische en Europese regelgeving/aanbevelingen volgen in geval van uitgesteld evenement. Iedereen die het toegangsticket kopieert, wordt volgens de wet vervolgd. TV-opnames vinden plaats tijdens het evenement. U kunt gefilmd worden. De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te controleren. De periode voor het terugbetalen van een festival ticket na de aankondiging van uitstel is twee weken. In geval van een pandemie of gebeurtenissen buiten zijn controle, kunnen organisatoren evenementen verplaatsen naar een nieuwe datum en alleen klanten terugbetalen als ze op die nieuwe datum niet kunnen deelnemen. De organisator kan boekings- en transactiekosten in mindering brengen om kosten te dekken. Dit moet redelijk zijn. Alleen gedrukte versies van e-tickets of tickets die worden aangeboden via een smartphone worden geaccepteerd bij de ingang.
  The promoter manages carefully and wisely. 
 • Geen huisdieren toegestaan.
  Geen toegang voor kinderen > 7 jaar. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen als ze gehoorbescherming dragen en worden begeleid door een volwassene. Volledige ticketprijs voor kinderen van 13-16 jaar, maar ze moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Toegang tot het festivalterrein impliceert akkoord met alle preventieve en controlemaatregelen genomen door de organisator of het beveiligingsteam, inclusief mogelijk fouilleren en tascontroles. Niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het toegangsrecht.  
 • Geen eigen drank meenemen. Verpakt drinkwater in niet-wegwerp plastic is oké.
 • Gratis water wordt verstrekt wanneer de temperatuur boven de 26 graden Celsius is
 • Evenementtickets kunnen niet worden gerestitueerd of omgeruild voor een ander evenement.
 • Verlies of diefstal van de toegangsticket is de verantwoordelijkheid van de koper en komt niet in aanmerking voor vervanging of restitutie.
 • Geen professionele fotografie (zonder toestemming van de organisator)
 • Geen film- of opnameapparatuur.
 • No alcoholic beverages. 
 • No glass, plastic bottles, cans, fireworks, weapons, or sharp objects on the festival site. 
 • For safety reasons, it is also not allowed to bring chairs, folding chairs, or similar items. If you do, they may be confiscated by security. 
 • No rolling down hills. 
 • Do not buy festival tickets on the street; there is a chance they may be counterfeit. Purchase your festival tickets only through the websites ofwww.skateontrack.com and www.brakrock.com
 • The artists and organizers of the festival cannot be held liable for any damage, loss, or theft, or any accident that may occur. 
 • The official sale of T-shirts and souvenirs takes place exclusively at the festival site. 
 • Event tickets may not be used for commercial or promotional purposes without the organizer's permission. 
 • Furthermore, it is strictly prohibited to carry out commercial or promotional activities on the festival site without prior permission from the organizer. 
 • Photos taken at this event may be used by the festival and its partners (non-profit) for promotional purposes. 
 • Event tickets may not be resold. Event tickets that have been resold do not entitle access.
 • The organizer and/or official ticket distributor also reserve the right to cancel event tickets once it has been established that, despite this prohibition, festival tickets are being offered for sale. The costs resulting from cancellation will be charged to the buyer. 
 • Program changes are not grounds for a full or partial refund of the festival ticket. 
 • The organizer accepts no responsibility in case of events beyond its control. 
 • We will follow Belgian and European regulations/recommendations in case of a postponed event. 
 • Anyone who copies the access ticket will be prosecuted according to the law. 
 • TV recordings take place during the event. You may be filmed. 
 • The organizer and/or official ticket distributor reserve the right to verify the identity of the festival-goer. 
 • The period for refunding a festival ticket after the announcement of postponement is two weeks. In the event of a pandemic or events beyond its control, organizers may move events to a new date and only need to refund customers if they are unable to attend on that new date. 
 • The period for refunding a festival ticket after the announcement of postponement is two weeks. 
 • The organizer may deduct booking and transaction fees to cover costs. This must be reasonable. 
 • Only printed versions of e-tickets or tickets offered via a smartphone are accepted at the entrance.

Bus Access Tickets to Punk Rock Holiday

 • Tickets for the bus to Punk Rock Holiday are sold by Brak On Track vzw. 
 • Future tickets will be offered through the sales channels of Skate On Track BV. Tickets for 2024 are still available via Tickettailor. 
 • Please bring a maximum of 2 pieces of luggage. 
 • We keep a passenger list with all booked names on it. 
 • The PRH bus ticket is non-refundable and non-changeable. 
 • The ticket includes transportation of 1 checked bag, 1 carry-on bag, and a tent. 
 • If your luggage exceeds the allowed baggage, you will be asked to leave it behind to provide enough space for other passengers and their belongings. 
 • Passengers must check in 30 minutes before departure to ensure smooth check-in. 
 • The bus departs on time and does not wait for latecomers. 
 • No pets allowed. 
 • Bus tickets cannot be refunded or exchanged for another event. 
 • Starting fires or making fires on the bus is strictly prohibited. 
 • The organizer cannot be held liable for any damage, loss, or theft, or any accident that may occur while traveling. 
 • Bus tickets may not be used for commercial or promotional purposes without the organizer's permission. 
 • Minor route changes are not grounds for a full or partial refund of the bus ticket. 
 • The organizer accepts no responsibility in case of events beyond its control. 
 • Bus tickets may not be resold. Bus tickets that have been resold do not entitle access.
 • Children up to 16 years old must be accompanied by an adult.

Algemene voorwaarden

 • Skate On Track BV treedt op als dienstverlener voor de verkoop van tickets voor de concerten, voorstellingen en evenementen georganiseerd door Brak On Track vzw.
 • Skate On Track BV treedt op als dienstverlener voor de organisatoren en promotors van evenementen, huurders-organisatoren van evenementen, en kan daarom nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen door de organisatoren en/of huurders-organisatoren in data, locaties, prijzen, of annulering van een evenement.
 • Skate On Track BV is de hoofdorganisator van het evenement Brakrock in Duffel.
 • De koper erkent uitdrukkelijk dat hij deze algemene voorwaarden heeft ontvangen voor het voltooien van de aankoop van het ticket, ervan kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard.
 • Skate On Track BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website verschijnen, tenzij anders vermeld.